REGULAMIN

 

Jeżeli zdecydujesz się zostać, postaraj się nas najpierw poznać i zrozumieć czym jest Projekt Boungler oraz kim są ludzie, którzy go tworzą?

WSTĘP
Główną misją Projektu Boungler jest opracowanie możliwie najskuteczniejszej taktyki działania, mającej na celu zwiększenie szans na przetrwanie każdej możliwej klęski żywiołowej, kataklizmów lub sytuacji kryzysowych. Wszelkie PUBLIKACJE zamieszczane są w dobrej wierze i mają charakter pokojowy.

Misja Projektu Boungler – w najbardziej podstawowej formie – przejawia się wymianie praktycznych i teoretycznych informacji, związanych z przetrwaniem sytuacji kryzysowych o szerokim spektrum. Projekt Boungler – jest w 100% Polskim przedsięwzięciem.

Każdą osobę odwiedzającą Projekt Boungler, niezależnie czy dokonała rejestracji, czy też jest wyłącznie anonimowym gościem, czytelnikiem, wolnym obserwatorem – obowiązuje niniejszy Regulamin!

 

REGULAMIN PROJEKTU BOUNGLER

obowiązuje od 2016.02.17

DEFINICJE POJĘĆ

ADMINISTRATOR – pełnoprawny założyciel i właściciel Projektu Boungler oraz jego wszystkich SERWISÓW. Odpowiada w pełni za kierunek rozwoju projektu, jego funkcjonalność, zarządzanie, kierowanie grupą Moderatorów oraz przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

SERWIS – jeden wyszczególniony lub (SERWISY) czyli odniesienie do ogólnej grupy serwisów internetowych wchodzących w skład Projektu Boungler, działających wg. następujących lokalizacji:

 • Portal informacyjny działający pod adresem (http://boungler.pl)
 • Grupy dyskusyjne działające pod adresem: (http://boungler.pl/groups)
 • Ogłoszenia działające pod adresem: (http://boungler.pl/ogloszenia/)
 • Forum społecznościowe działające pod adresem (http://boungler.pl/forum)
 • Forum prasowe działające pod adresem (http://alienator.pl)

do których można uzyskać otwarty funkcjonalnie dostęp po zarejestrowaniu konta użytkownika i zalogowaniu się.

UŻYTKOWNIK – osoba, która akceptując niniejszy regulamin dokonała rejestracji konta użytkownika z dostępem do SERWISÓW Projektu Boungler i prawem do zamieszczania PUBLIKACJI.

PUBLIKACJA – każda wprowadzona treść jak np. anons, komentarz, wypowiedź, dyskusja, dowolne opracowanie, grafika, zdjęcie, ilustracja, instrukcja, nagranie audio lub video, multimedia, archiwum, plik elektroniczny, załącznik, skan oraz wszelkie inne materiały udostępniane prywatnie lub publicznie – zamieszczone przez UŻYTKOWNIKÓW na łamach wszystkich lub wybranych SERWISÓW Projektu Boungler.

 

1. ZASADY OGÓLNE
Projekt Boungler – przez proces rejestracji konta UŻYTKOWNIKA – udostępnia w dobrej wierze swoją pełną funkcjonalność, umożliwiającą korzystanie z jego zasobów i zamieszczanie szerokiego spektrum PUBLIKACJI. Celem tych PUBLIKACJI jest pokojowa wymiana informacji między UŻYTKOWNIKAMI.

1.1. Członkostwo, społeczność i dobre obyczaje
1.1.1. Wszystkich w ramach Projektu Boungler obowiązują zasady wzajemnego szacunku i tolerancji. Szacunek dla każdego z nas powinien przejawiać się co najmniej w poprawnej pisowni nazw (nicków) UŻYTKOWNIKÓW, cytując ich wypowiedzi lub odnosząc się do nich w konkretnej sprawie. Tolerancja powinna obejmować u swoich podstaw otwartość i zrozumienie dla wszystkich osób, które posiadają (np. niższy lub odmienny) poziom wiedzy. Dzielimy się wiedzą ze zrozumieniem, a nie z łaską w sposób prześmiewczy lub poniżający. Zachowania, które prowadzą do zachwiania możliwości swobodnej komunikacji są tutaj niedopuszczalne.

1.1.2. Udział w Projekcie Boungler – przez co rozumie się w najprostszej formie:

 • Anonimowe odwiedzanie SERWISÓW
 • Czytanie i zapoznawanie się z ich zawartością
 • Rejestrację konta UŻYTKOWNIKA i zalogowanie się
 • Zamieszczanie PUBLIKACJI oraz korzystanie z wszelkich innych funkcji tego miejsca

przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

1.1.5. Rejestracja konta UŻYTKOWNIKA – (określana również jako członkostwo lub uczestnictwo w Projekcie Boungler), pozwala na dostęp do wszystkich SERWISÓW Projektu Boungler. UŻYTKOWNIK po zakończeniu procesu rejestracji – nie może dokonywać zmiany swojej nazwy (nicku/loginu), jednak w każdym z dostępnych mu SERWISÓW może indywidualnie zmieniać konfigurację, ustawienia personalne, dane osobowe i kontaktowe, hasła dostępu, subskrypcje itp.

1.2. Zasady publikacji i aktywności użytkowników
1.2.1.
UŻYTKOWNIK rejestrując konto i akceptując niniejszy Regulamin – wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to aby:

 • Wszelkie jego PUBLIKACJE były dowolnie udostępniane i rozpowszechniane za pośrednictwem SERWISÓW w zakresach eksploatacji wyszczególnionych w pkt.2. niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie jego PUBLIKACJE po upływie 24 godzin od daty ich zamieszczenia w dowolnym SERWISIE, stanowiły integralną i niezbywalną część Projektu Boungler, jak również pozostały w treści przez niego niezmienionej, w chwili zamknięcia lub usunięcia konta przez samego UŻYTKOWNIKA, Moderatora lub odgórnie przez ADMINISTRATORA.

1.2.2. UŻYTKOWNIK jako autor PUBLIKACJI – oświadcza że wszelkie materiały dowolnej treści wchodzące w skład PUBLIKACJI są jego własnością i ma do nich pełne autorskie prawa majątkowe, oraz że w stosunku do zamieszczonych lub udostępnianych PUBLIKACJI nie będą zachodzić roszczenia osób trzecich.

1.2.3. Wszystkich UŻYTKOWNIKÓW obowiązują zasady poprawnej, czytelnej i zrozumiałej POLSKIEJ pisowni.

1.2.4. W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają użycie Polskich znaków diakrytycznych, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zamieszczenia takiej informacji na swoim profilu.

1.2.5. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno stosować odnośników kontekstowych, tzw. „anchor tekstów”. Wszelkie odnośniki do stron lub adresów zewnętrznych muszą mieć charakter jawny (otwarty pełny link) lub zawierać się w linku tekstowym.

Przykład:
informacja dostępna [TUTAJ], [WIĘCEJ INFORMACJI], [LINK].


1.2.6.
Zabrania się zamieszczania PUBLIKACJI na łamach SERWISÓW, które:

 • zawierają treści nielegalne lub naruszają obowiązujące prawo
 • są wulgarne, obraźliwe, mają charakter pornograficzny, naruszają godność osobistą innych UŻYTKOWNIKÓW lub osób trzecich
 • nie są zgodne z ich przeznaczeniem, linią programową Projektu Boungler, tematem lub jego kryteriami
 • posiadają formę materiałów reklamowych lub charakter Spam’u
 • nie posiadają żadnej wartości w kontekście poruszanego tematu, jest ona znikoma lub zupełnie nie występuje
 • służą zamieszczaniu wyłącznie „suchych” linków bez komentarza wyjaśniającego ich przydatność
 • nie zawierają wystarczającej ilości konkretnych danych/informacji – potrzebnych do analizy podjętego tematu, przesłania odpowiedzi lub udzielenia pomocy
 • zostały zamieszczone już w innych lokalizacjach SERWISÓW

1.2.7. Zabrania się zamieszczania lub udostępniania dzieł należących do innych autorów w PUBLIKACJACH, dla których:

 • nie ma jednoznacznej formalnej zgody autora lub takowa w ogóle nie istnieje – co do dalszego legalnego udostępniania, zgodnie z zasadami rozpowszechniania PUBLIKACJI obowiązujących w SERWISACH Projektu Boungler
 • UŻYTKOWNIK nie jest w stanie podać bezpośredniego odnośnika do źródła ich pochodzenia, co wyklucza kontrolną weryfikację legalności takiej PUBLIKACJI.

1.2.8. Zabrania się udostępniania linków do wszelkich plików nieznanego pochodzenia lub łamiących obowiązujące prawo. Dotyczy to w szczególności odnośników do pirackich kopii filmów np. YouTube, Vimeo, Dailymotion itp., nagrań audio, dokumentów pdf, plików e-book, torrentów, filehosting’ów i podobnych.

1.2.9. Zabrania się publikowania treści reklamowych w każdej postaci, odnośników do sklepów, aukcji lub produktów, ofert, ogłoszeń lub akcji o charakterze komercyjnym i innych podobnych treści – bez (wcześniejszej) formalnej zgody ADMINISTRATORA.
Dopuszczalne są uzasadnione formy informacyjne, zachowujące zgodność z głównym tematem publikowanych materiałów – pod warunkiem jednak, że autorem takiej PUBLIKACJI jest UŻYTKOWNIK posiadający status minimum 3+ pozytywnych punktów reputacji oraz konto ze stanem 50 napisanych postów.

1.2.10. Zabrania się podawania odnośników do lokalizacji o charakterze krótkotrwałym np. linki do ofert czasowych. Wszelkie indywidualne odnośniki do przedmiotów znajdujących się na aukcjach lub w sklepach podawane w PUBLIKACJACH lub indywidualnych wpisach – powinny zawierać dodatkowy odnośnik do wszystkich przedmiotów sprzedającego lub lokalizacji głównego indeksu jego ofert. Ma to na celu odszukanie przedmiotu lub sprzedawcy, gdy oferta zostanie usunięta lub przeniesiona do archiwum sprzedawcy. Zamieszczanie linków do ofert powinno występować parami.

Przykład:
Rower na sprzedaż
OFERTA: http://aukcje.boungler.pl/rower-magistral-kolekcja-romet-2013.html
KONTAKT: http://aukcje.boungler.pl/sklep-rowerowy.html


1.2.11.
Zabrania się stosowania innych kolorów w pisowni niż (automatyczny) czarny. Wszelka koloryzacja treści dostępna jest wyłącznie dla grupy Moderatorów i Administratorów.

 

2. LEGALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW
2.1. Standardowe pola eksploatacji
2.1.1. Wszelkie zasoby SERWISÓW udostępnione publicznie, w których treść wchodzą PUBLIKACJE ADMINISTRATORA, PUBLIKACJE Redakcji Projektu Boungler oraz PUBLIKACJE UŻYTKOWNIKÓW – przyjmuje się jako materiały standardowo przeznaczone do użytku prywatnego, WYŁĄCZNIE na następujących polach eksploatacji:

 • Pobieranie i odtwarzanie – (jeżeli występuje taka usługa w funkcjonalności SERWISU) celem wykonania własnej cyfrowej kopii do użytku prywatnego jednego UŻYTKOWNIKA. Przechowywanie i odtwarzanie pobranych materiałów może odbywać się na dowolnych prywatnych urządzeniach multimedialnych, komputerowych, kartach pamięci, chmurach prywatnych danych lub innych nośnikach elektronicznych – należących i używanych przez jednego UŻYTKOWNIKA.
 • Drukowanie – (jeżeli występuje taka usługa w funkcjonalności SERWISU) do celów archiwalnych, edukacyjnych lub informacyjnych w użytkowaniu prywatnym w ilości wyłącznie jednej kopii wydrukowanej PUBLIKACJI na jednego UŻYTKOWNIKA.

PUBLIKACJI nie możesz:

 • używać poza dopuszczonymi polami eksploatacji
 • modyfikować, zmieniać ich kontekstu lub przeznaczenia, a w szczególności usuwać znaków logo lub innych oznaczeń identyfikacyjnych
 • wypożyczać, wynajmować, odsprzedawać, wprowadzać do obrotu w kraju lub za granicą, publikować, udostępniać lub dokonywać ich jakiegokolwiek dalszego rozpowszechniania
 • przechowywać w serwisach internetowych lub zamieszczać na nośnikach, urządzeniach lub w mediach, do których możliwy jest otwarty dostęp osób trzecich
 • używać do celów niezgodnych z prawem, prac gorszących, pornograficznych, niemoralnych, zniesławiających lub naruszających dobre imię Projektu Boungler lub jego UŻYTKOWNIKÓW
 • wykorzystywać do celów komercyjnych lub promujących produkty, towary, usługi, aukcje, akcje – promocyjne, religijne lub polityczne, oferty handlowe itp.
 • wykorzystywać w każdym innym niewyszczególnionym powyżej zakresie – bez uzyskania pisemnej zgody autora i równoczesnego, formalnego powiadomienia o tym fakcie ADMINISTRATORA Projektu Boungler (forma elektroniczna e-mail).

W żadnym z powyższych przypadków nie następuje przeniesienie praw autorskich na UŻYTKOWNIKA końcowego. Każdy proces pobierania, zapisu lub wydruku kopii dowolnej PUBLIKACJI przez UŻYTKOWNIKA musi odbywać się wyłącznie z poziomu SERWISÓW Projektu Boungler z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu lub opcjonalnie załączonej licencji określającej możliwe dalsze użycie.
Licencje specjalnie dołączone do wybranych PUBLIKACJI mogą określać indywidualne warunki zakresu użytkowania, które przyjmuje się jako ważniejsze – jednak nie naruszające zasad niniejszego Regulaminu.

2.2. Rozszerzone pola eksploatacji
2.2.1.
PUBLIKACJE oznakowane „Logo Projekt Boungler” przyjmuje się jako zasoby, które mogą być rozpowszechniane w treści niezmienionej na rozszerzonych polach eksploatacji. W żadnym z możliwych przypadków pobrania lub dalszego udostępniania materiałów – nie zachodzi żadna forma cesji lub przeniesienia praw autorskich.

Wzór znaku: „Logo Projekt Boungler

logo-foto-sign_preview

Materiały oznakowane powyższym znakiem – stanowią własność ADMINISTRATORA Projektu Boungler i możesz je rozpowszechniać wg. typu PUBLIKACJI:

 • zdjęcia, panele informacyjne, skany, ilustracje – możesz pobierać, zamieszczać i wyświetlać na własnej stronie www, blogu, profilu w serwisie społecznościowym, kolekcji online i innych serwisach gdzie występuje możliwość zamieszczania i wyświetlania publikacji elektronicznych,
 • nagrania audio lub wideo – możesz wyświetlać (odtwarzać) wyłącznie przy użyciu kodu udostępniania: na własnej stronie www, blogu, profilu w serwisie społecznościowym, kolekcji online lub innych serwisach gdzie występuje możliwość wyświetlania lub odtwarzania PUBLIKACJI elektronicznych, jednak pod warunkiem że będą one odtwarzane bezpośrednio z naszego oryginalnego strumienia – przy użyciu wyłącznie naszego oryginalnego kodu udostępniania PUBLIKACJI. Kod udostępniania PUBLIKACJI, występuje (zależnie) na każdym z naszych profili: YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram i innych stronach internetowych – prowadzonych przez Redakcję SERWISÓW lub bezpośrednio przez ADMINISTRATORA.

PUBLIKACJI nie możesz:

 • udostępniać lub odtwarzać w taki sposób, że wyświetlanie PUBLIKACJI: połączone jest „przed”, „w trakcie” lub bezpośrednio „po” jej wyświetleniu – z dowolną kreacją reklamową, dodatkowym komunikatem komercyjnym lub inną formą monetyzacji, która nie pochodzi z oryginalnego źródła PUBLIKACJI. Nie możesz zatem udostępniać żadnych PUBLIKACJI Projektu Boungler w miejscach – gdzie operator danego serwisu będzie zmieniał sposób ich wyświetlania (np. zarabiając na nich lub uzależniając ich wyświetlanie od nakładanych reklam lub innych form zarobkowych, marketingowych, akcji promocyjnych itp. bez pisemnej zgody ADMINISTRATORA),
 • udostępniać lub odtwarzać w celu otrzymywania profitów, punktów lojalnościowych, zwiększania oglądalności lub innych korzyści o charakterze gratyfikacyjnym,
 • wykorzystywać do zapełniania, celowego duplikowania lub tworzenia z nich głównej treści: stron internetowych, a w szczególności profili społecznościowych, własnych publikacji lub opracowań,
 • modyfikować, zmieniać ich kontekstu lub przeznaczenia, a w szczególności usuwać znaków logo lub innych oznaczeń identyfikacyjnych,
 • wypożyczać, wynajmować, odsprzedawać, wprowadzać do obrotu w kraju lub za granicą, publikować, udostępniać lub dokonywać ich jakiegokolwiek dalszego rozpowszechniania w sposób odpłatny,
 • używać do celów niezgodnych z prawem, do prac gorszących, pornograficznych, niemoralnych, zniesławiających lub naruszających dobre imię Projektu Boungler lub jego UŻYTKOWNIKÓW,
 • wykorzystywać do celów komercyjnych lub promujących produkty, towary, usługi, aukcje, akcje – promocyjne, religijne lub polityczne, oferty handlowe itp.,
 • wykorzystywać w każdym innym niewyszczególnionym powyżej zakresie – bez uzyskania pisemnej zgody ADMINISTRATORA Projektu Boungler.

Pod każdym z udostępnionych materiałów musi zawierać się indywidualna, wyraźna, czytelna informacja w postaci adnotacji: “źródło: Projekt Boungler – www.boungler.pl”.

2.3. Indywidualne pola eksploatacji
2.3.1.
PUBLIKACJE oznakowane „Logo Projekt Boungler – UŻYTKOWNIK” przyjmuje się jako zasoby, które mogą być rozpowszechniane zgodnie ze standardowymi polami eksploatacji, jednak dalsze (rozszerzone) udostępnianie i rozpowszechnianie oznakowanych PUBLIKACJI możliwe jest – wyłącznie na zasadach i za indywidualną zgodą autora.

Wzór znaku: „Logo Projekt Boungler – UŻYTKOWNIK

logo-foto-sign_user

Każdy z udostępnionych materiałów musi zawierać indywidualnie wyraźną, czytelną informację w postaci adnotacji: “źródło: http://boungler.pl – za zgodą autora (autor)”.

 

3. PUNKTY, KODY, GRATYFIKACJE
3.1. Punkty reputacji na forach dyskusyjnych
3.1.1. Punkty reputacji (dodatnie i ujemne) służą poprawie jakości PUBLIKACJI i stanowią ich ocenę, wydawaną wzajemnie przez UŻYTKOWNIKÓW.

3.1.2.
Punkty reputacji mogą przyznawać wyłącznie UŻYTKOWNICY z oceną minimum 3+

3.1.3.
Dodatnie punkty reputacji przyznawać można za:

 • PUBLIKACJE, które są przydatne, interesujące, ciekawe…
 • Tradycyjne „dziękuję” (zamiast pisania niepotrzebnych postów: Kapitalne! Świetne! Rewelacja! Dzięki!…)
 • Każdą udokumentowaną pomoc przejawiającą się w odpowiedzi na zadawane pytania.

3.1.4. Ujemne punkty reputacji przyznawać można (wyłącznie z komentarzem!) za PUBLIKACJE:

 • nielegalne lub łamiące obowiązujące prawo (należy je również automatycznie zgłosić do Moderatora lub ADMINISTRATORA wybranego SERWISU)
 • nic nie wnoszące do konkretnego tematu
 • posiadające rażące błędy ortograficzne
 • które trudno odczytać merytorycznie – gdyż są bez ładu i składu.
 • które są kopią treści innego autora i zamieszczone zostały bez podania źródła.
 • które posiadają nieodpowiednią formę linków
 • które celowo wprowadzają w błąd lub działają na szkodę Projektu Boungler

3.1.5. Ujemne punkty reputacji mogą być anulowane za:

 • Pisownię
 • Błędy techniczne
 • Martwe linki

3.1.6. Zmiany w treści PUBLIKACJI po czasie 24 godzin jak i korektę ujemnego punktu może dokonać wyłącznie ADMINISTRATOR lub Moderator – posiadający takie uprawnienia. W tym celu UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przesłania na PW wskazanej instancji – warunkowo kompletnego wpisu PUBLIKACJI – (gotowego w całości do podmiany).

3.1.7. Punkty reputacji nie ulegają przedawnieniu, jak również nie mogą być anulowane przez Moderatora z innych powodów niż wymienione w regulaminie. Punkty reputacji należy przyznawać w sposób przemyślany. Wszelkie skutki sporów i pojedynków przejawiających się w bezmyślnym i wielokrotnym ich wystawianiu nie będą korygowane.

3.1.8. UŻYTKOWNICY posiadający stopień ostrzeżeń powyżej 50% lub -5pkt reputacji, mogą podlegać stałej moderacji, a w szczególnych przypadkach ich konta mogą być zawieszone lub usunięte bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 

4. AVATARY, SYGNATURY I PODPISY
4.1. Avatary
4.1.1.
Każdy UŻYTKOWNIK – może posługiwać się swoim prywatnym avatarem, jeżeli dopuszcza tego funkcjonalność wybranego SERWISU.

4.1.2.
Zabrania się zamieszczania grafik avatarów:

 • reklamowych
 • zawierających logo dowolnego producenta lub firmy
 • zawierających znaki, grafikę, zdjęcia, symbole – zastrzeżone lub ograniczone nadaną im licencją
 • obraźliwych, wulgarnych lub naruszających dobre obyczaje
 • niezgodnych z obowiązującym prawem

4.2. Sygnatury
4.2.1. Każdy UŻYTKOWNIK posiadający minimum 3+ punkty reputacji oraz 50 napisanych postów – może zamieszczać pod swoim wpisem (2 liniową) tekstową sygnaturę lub podpis, jeżeli dopuszcza tego funkcjonalność wybranego SERWISU, w szczególności:

 • do własnych blogów i stron tematycznych,
 • kanałów typu: YT, Vimeo etc..
 • profili społecznościowych
 • do innych projektów
 • sygnaturki komercyjne (nie zawierające logo i sloganów reklamowych)
 • podpis, motto

Jeżeli używasz sygnaturki i wspiera ona Twoje zainteresowania lub przyczynia się do zwiększonej liczby odwiedzin – w dobrym tonie będzie zamieszczenie zwrotnej informacji o Projekcie Boungler wraz z odnośnikiem.

4.2.2. Zabrania się zamieszczania PUBLIKACJI, które ewidentnie służą napychaniu sygnaturami.

4.2.3. Każdy UŻYTKOWNIK, może z chwilą rejestracji konta zamieścić w sygnaturze lub profilu znaczniki określające jego: imię, lokalizację, umiejętności, sprzęt komunikacyjny np:

Przykład:
Krzysiek | LB | Grafika | Informatyka | Mechanika | Elektronika || CB


4.2.4.
KAŻDA! Sygnatura musi posiadać kolor jasno-szary (#696969)

 

5. OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA
5.1. Edycja danych osobowych
5.1.1. UŻYTKOWNIK ma prawo pełnego wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych z Projektu Boungler.

5.1.2. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto, zgłaszając to uprzednio ADMINISTRATOROWI.

5.1.3. Jeżeli UŻYTKOWNIK na łamach SERWISÓW zamieszczał PUBLIKACJE, z chwilą usunięcia konta – zostanie do nich przypisany jego nick lub zadeklarowana nazwa UŻYTKOWNIKA.

 

6. WSPARCIE REGIONALNE (W.R.B.)
Wsparcie Regionalne Bounglera – jest otwartym systemem organizacyjnym funkcjonującym w zakresie utworzonych Grup Regionalnych, w których UŻYTKOWNICY będący członkami – mogą dokonywać wymiany informacji i podejmować działania o charakterze: ratowniczym, ostrzegawczym, kontaktowym, szkoleniowym lub organizacyjnym.
6.1. Członkostwo W.R.B.
6.1.1. Członkiem W.R.B. zostaje każdy UŻYTKOWNIK, z chwilą przyłączenia się do wybranej Grupy Regionalnej.
6.1.2.
Podstawowym celem członkostwa w W.R.B. są:

 • gotowość do niesienia wsparcia regionalnego dla każdego Bounglera
 • działania organizacyjne mające na celu rozwijanie regionalnych społeczności Bounglerów
 • aktywna wymiana informacji o występujących zagrożeniach, sytuacjach alarmowych, katastrofach, wypadkach, skażeniach, działaniach mobilizacyjnych i innych statusach lokalnych.

6.1.3. UŻYTKOWNIK może dołączyć do dowolnej ilości Grup Regionalnych, jak również wycofać swoje członkostwo w dowolnym momencie – bez podania przyczyny.

6.1.4. W szczególnych przypadkach – członkostwo w wybranej Grupie Regionalnej, może być uwarunkowane miejscem zamieszkania lub koniecznością otrzymania specjalnego mandatu lub zaproszenia.

6.1.5. Członkowie Grup Regionalnych mogą oceniać lub raportować działanie innych członków – celem określania ich wiarygodności lub sprawności organizacyjnej, za pomocą komentarzy lub udostępnionych narzędzi SERWISU.

6.2. Klasyfikacja wsparcia
6.2.1. Każdy Członek Grupy Regionalnej w swoim profilu, może określić zakres oferowanego wsparcia, region lub zasięg działania, metody łączności lub inne parametry adekwatne do swoich możliwości, doświadczenia i sposobu kontaktu.

6.2.2. Szczegóły zawarte w profilu członka W.R.B. mają charakter wewnętrzny (widoczny dla UŻYTKOWNIKÓW zalogowanych), a dostęp do zadeklarowanego wsparcia posiadają jedynie członkowie Grup lub osoby posiadające status UŻYTKOWNIKA Projektu Boungler.

6.2.3. Określenie zakresu wsparcia i jego faktyczna realizacja mają charakter ochotniczy. Członek Grupy Wsparcia Regionalnego ma prawo odmówić udzielenia pomocy jeżeli jego zasoby zostały wyczerpane lub na dany moment jest to technicznie niemożliwe. (Niniejszy wpis nie ma zastosowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy – zgodnie z obowiązującym prawem).

6.3. Publikowanie informacji na kanałach Grup Regionalnych
6.3.1.
Na kanałach Grup Wsparcia Regionalnego można zamieszczać wyłącznie informacje statusowe lub organizacyjne dla danej grupy. Wszelkie PUBLIKACJE odbiegające od przeznaczenia kanałów W.R.B. będą usuwane, a w szczególnych przypadkach mogą doprowadzić do blokady konta członka Grupy lub konta UŻYTKOWNIKA.

6.3.2. W zależności od rangi informacji, Członek każdej Grupy Regionalnej publikując dowolny status – może określać parametr jego udostępniania lub widoczności.

6.4. Zgłaszanie zdarzenia
6.4.1. Zgłaszanie zdarzenia lub potrzeby wsparcia powinny zawierać wyczerpujące informacje do organizacji pomocy (miejsce, opis zdarzenia, zapotrzebowanie, kontakt lub źródło). Odpowiedzi lub aktywność Członków Grupy powinny być zamieszczane chronologicznie tuż pod głównym zgłoszeniem, określając możliwość niesienia pomocy lub odpowiedzi na wybrany status.

6.5. Ograniczenia odpowiedzialności
6.5.1.
Członkowie Grup Regionalnych w przypadku problemów z realizacją pomocy powinni bezpośrednio powiadomić o tym fakcie osobę, która tej pomocy oczekuje lub pozostałych Członków Grupy zamieszczając odpowiedni status na stronie internetowej Grupy.

6.5.2. Członkowie Grup Regionalnych nie mogą oferować usług komercyjnych, świadczeń określanych jakimikolwiek cennikami lub z góry założonymi opłatami za niesioną pomoc. Ewentualne koszty wynikające z udzielenia pomocy rozliczane mogą być (co najwyżej) między stronami.

6.5.4. Projektu Boungler ani żaden z jego reprezentantów – nie pokrywa kosztów wynikających z akcji wsparcia, akcji ratunkowych, deklaracji, zaliczek lub innych powstałych zobowiązań powstałych między członkami Grup Regionalnych.

 

7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1. Odpowiedzialność ADMINISTRATORA
7.1.1. ADMINISTRATOR Projektu Boungler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za próby naśladowania i skutki realizacji zawartych na łamach SERWISÓW pomysłów, koncepcji, opisów, schematów działania oraz jakiejkolwiek dalszej przydatności w dowolnym zastosowaniu. Każdy kto korzysta z zasobów Projektu Boungler – robi to wyłącznie na własne ryzyko.

7.1.2. ADMINISTRATOR Projektu Boungler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty lub naruszenia praw autorskich w PUBLIKACJACH zamieszczanych lub udostępnianych przez UŻYTKOWNIKÓW.

7.2. Odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA
7.2.1. UŻYTKOWNIK ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zamieszczone PUBLIKACJE na łamach SERWISÓW Projektu Boungler. Dotyczy to w szczególności PUBLIKACJI, które mogą naruszać prawa autorskie (np. zdjęcia, ilustracje, nagrania audio i video, teksty itp.), ujawniają materiały, do których dostęp publiczny jest ściśle regulowany przez prawo lub przedstawiają osobiste przemyślenia, opinie lub stanowiska UŻYTKOWNIKA na dany temat.

7.2.2. UŻYTKOWNIK jako odbiorca treści PUBLIKACJI w przypadku przekroczenia dopuszczalnego użycia na wyszczególnionych polach eksploatacji lub użycia ich na polach zastrzeżonych, ponosi pełną odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia praw autorskich, licencyjnych, lub poniesionych strat materialnych autorów.

7.3. Moderacja i edycja treści PUBLIKACJI
7.3.1. ADMINISTRATOR (z nadaniem również takich uprawnień dla wybranych Moderatorów) zastrzega sobie prawo do korekty lub usuwania wybranych PUBLIKACJI zamieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW – również takich, które funkcjonują w sposób wadliwy, nielegalny lub niezgodny z profilem Projektu Boungler.

7.4. Ustalenia końcowe
7.4.1. Skargi i spory rozstrzyga ostatecznie ADMINISTRATOR.

7.4.2. Niniejszy Regulamin jest kształtowany z czasem występowania różnych sytuacji pojawiających się w Projekcie Boungler oraz rozwojem jego funkcjonalności. Ewentualnej wykładni lub interpretacji punktów niniejszego regulaminu, które mogły by zostać odczytane dwuznacznie – dokonuje ostatecznie ADMINISTRATOR.

7.4.3. Dla każdego UŻYTKOWNIKA przyjmuje się, że zalogowanie do dowolnego SERWISU Projektu Boungler jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulamin w aktualnym jego brzmieniu.


Kontakt z ADMINISTRATOREM Projektu Boungler możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnej treści.
Kontakt z Administratorem serwisu | Polityka prywatności